สำนักงานทนายความ

LawyerDIRECTS.com

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นตัวแทนเจรจา ว่าความทั่วราชอาณาจักร

If you are looking for Thai lawyer to help you, please contact us.

You’ll get reply as soon as possible.

Tel/line: 099 184 1301

นโยบาย

ป้องกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิด

cyber security concept, Login, User, identification information security and encryption, secure access to user's personal information, secure Internet access, cybersecurity.

เราทำงานภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (The Personal Data Protection Act B.E. 2562 หรือ PDPA) ซึ่งในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการดำเนินการดังนี้

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอม

• ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• Consent ต้องแยกออกจากส่วนอื่นชัดเจน

• มีแบบหรือข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่ายและต้อง

ไม่เป็นการหลอกลวง

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

 1. ในการขอความยินยอมต้องคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม
 2. ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive personal data)

 • เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ความเชื่อในลัทธิ
 • ศาสนาหรือปรัชญา
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
 • ประวัติอาชญากรรม

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจะชอบด้วยกฎหมายเมื่อทำตามหลักการหนึ่งหลักการใด ดังนี้

 1. ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
 2. ทำไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้
 3. การดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงกำไร
 4. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. จำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 6. จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กำหนดไว้เฉพาะ
Personal information form
Cybersecurity on internet, secure network connection and cloud, personal data protection and privacy, technology against email phishing, fraud and cybercrime, business person touching screen

"เชี่ยวชาญกฎหมาย ใส่ใจในอรรถคดี"

Lawyerdirects.com แห่งสำนักงานทนายความบริษัท วิสด้อมฯ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างช่องทางสำหรับท่านผู้ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการช่วยเหลือจากทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ งานของเรา คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประเมินพยานหลักฐานและวิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี เพื่อให้คำแนะนำในการฟ้องร้อง ตลอดจนร่างสัญญา เขียนคำฟ้อง/คำให้การ โดยรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และเป็นตัวแทนเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ ยื่นหนังสือเตือนให้ชำsะหนี้ ตรวจสอบและsับsองเอกสาs แปลเอกสาs ฯลฯ (มีค่าใช้จ่าย) หากท่านมองหาทนายว่าความให้ ติดต่อเราได้

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี, ทนายวิ

วริญา ธงภักดิ์

ทนายความ

ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 754/2563

home

ให้ทนายของเรา

ช่วยเหลือ

ดีอย่างไร

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี

มีความรู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

กว่าจะเรียนจบกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย

การจะนำกฎหมายมาใช้ในคดีให้ถูกต้องจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รู้กฎหมาย หากแต่ค้นหาเองในบางมาตรานอกจากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีแล้ว ยังอาจทำให้เสียเปรียบ

ตัวความไม่ต้องปวดหัวไปศาล

หากมีการฟ้องคดีหรือทำคำร้องต่างๆ ถ้าไม่มีทนายความ ตัวความต้องดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งเขียนคำฟ้อง คำให้การ คำร้องต่างๆ และมาศาลไม่น้อยกว่า 5-6 ครั้ง สุ่มเสี่ยงทำให้คดีต้องเสียหาย ดังนั้น หาทนายว่าความเข้ามาช่วยเหลือจึงดีกว่า

ช่วยเหลือ ใส่ใจอรรถคดี

ด้วยทักษะในการอ่าน จับประเด็นคำฟ้อง คำให้การ ประกอบความรู้ทางกฎหมาย และความใส่ใจทำงานรักษาประโยชน์ของตัวความโดยนำกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติมาคำนึงประกอบ หาทนายว่าความกับเราจึงคุ้มค่า

มีความรู้และทักษะในการเจรจา

การเจรจาไกล่เกลี่ยให้คดีจบและไม่เสียเปรียบ จำเป็นต้องนำความรู้ทางกฎหมายมาอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หาทนายว่าความกับเราให้จึงเป็นทางเลือกแรกที่ควรทำก่อน

home

จ้างทนายของเรา

คุ้มค่าอย่างไร

ให้คนรู้กฎหมายมาทำงานแทน

เมื่อท่านมอบทนายความซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในทางคดีมากกว่า ดังนั้น หาทนายว่าความให้ทำงานแทน โอกาสชนะคดีย่อมมีมากกว่า และทำให้เสียเปรียบในทางคดีน้อยกว่า

ช่วยลดความเสียหายทางคดี

หากท่านคิดว่าท่านไม่มีทางจะชนะคดีได้ ควรทนายความช่วยเหลือ แม้ไม่มีทางจะชนะดีแต่ทนายความก็สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ดังนั้น การหาทนายว่าความในคดีจึงช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทางคดีในอนาคตได้อีกด้วย

ค่าจ้างทนายว่าความไม่แพงเลย

ค่าจ้างทนายสามารถเจรจาพูดคุยกับทนายได้ ทนายบางคนให้แบ่งจ่ายหรือทยอยจ่ายตามที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับ lawyerdirects.com จะพิจารณารอบด้านในการเรียกค่าทนาย โดยคำนึงถึงตัวความเป็นหลัก หากท่านหาทนายว่าความกับที่นี่ และได้ตกลงจ้างแล้วก็หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

4 ขั้นตอน

ในการจ้างทนายกับเรา

Two Diverse Business Partners Shaking Hands

01 หาทนายว่าความให้

เล่าปัญหาให้ทนายฟังพอสังเขป

02 ถ่ายภาพหลักฐานส่งให้ทนาย

เอกสารทั่วไป อาทิ บัตรประชาชน ชื่อ-สกุลผู้ที่เกี่ยวข้อง

พยานเอกสารอื่นๆ อาทิ โฉนดที่ดิน สัญญาจ้าง สัญญากู้ยืม ฯลฯ

03 ตกลงว่าจ้าง

โดยทั่วไปการตกลงค่าจ้างสามารถพูดคุยตกลงให้เข้าใจตรงกัน เมื่อทนายแต่งทนายให้แล้ว จำเป็นต้องจ่ายค่าทนายก่อนส่วนหนึ่ง

04 ทนายดำเนินการ

ทนายร่างฟ้อง หรือคำให้การต่อสู้คดี ยื่นคำร้องต่อศาล และแจ้งนัดดศาลให้ตัวความทราบ

อัตราค่าใช้จ่าย

(โดยประมาณ)

พิจารณาจากความยากง่าย หรือความเร่งด่วนของงานที่มอบหมาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากในตารางนี้ สามารถอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานของทนายความทั่วไป แต่สามารถพูดคุยตกลงกันได้

กฎหมายและคดีน่ารู้

คดีแพ่ง

คดีอาญา

คดีแรงงาน

คดีปกครอง

คดีครอบครัว ชู้สาว

คดีหนี้เงิน หนี้บัตรเครดิต

คดีทรัพย์สินทางปัญญา

คดีอื่นๆ

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี, ทนายวิ

ได้รับอนุญาตว่าความจากสภาทนายความฯ

เลขที่ 754/2563

ติดต่อเรา

Pin
Illustration of Telephone
Social Messaging App Symbol
LINE
Facebook SEO Single Element
Message Glyph Icon

WISDOM R&D CO.,LTD.

99 Bangbuathong Nontaburi 11110

099 184 1301

+66991841301

@210ndsrz

lawyerdirects.com

lawyerdirects@gmail.com

เวลาทำการ

Monday to Friday

9:00 am to 6:00 pm


Saturday

9:00 am to 12 noon


Closed on Sundays

home